Новини

13.08.2009ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДКРЕПА НА РАБОТАТА ПО ОП "ОКОЛНА СРЕДА"

Управляващият орган на ОП "Околна среда 2007 - 2013 г." приканва бенефициентите на ОПОС да изразят своето мнение за про ...

02.08.2009ПУБЛИКУВАНЕ НА СПИСЪК С ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013”

Публикуван eсписък са подписаните десет договора по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Внедряв ...

02.08.2009КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ ЕФИКАСНОСТТА НА РАБОТАТА НА ЦЕНТРАЛНОТО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО”.

На 27.07.2009 г. в зала „Мусала ІІ” на Хотел Хилтън, гр. София, се проведе конференция за стартиране на договор по проек ...

02.08.2009Публикувана е ревизирана индикативна работна програма за предстоящите процедури по ОП "Регионално развитие" за 2009 г

Публикувана е ревизирана индикативна работна програма за предстоящите процедури по ОП "Регионално развитие" за 2009 г. П ...

02.08.2009АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Агенцията за социално подпомагане (АСП), междинно звено по Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалн ...

02.08.2009ПРЕКРАТЯВА СЕ НАБИРАНЕТО НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ВО051РО001-1.1.02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА АКТИВЕН ТРУДОВ ЖИВОТ ЗА ХОРА НАД 50 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА”

Поради липса на интерес от страна на потенциалните бенефициенти изпълнителният директор на Агенцията по заетостта взе ре ...

02.08.2009СПИСЪЦИ С ОДОБРЕНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

На Единния информационен портал вече е публикуван списък с одобрените проекти по процедурите за безвъзмездна финансова п ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.