Новини

06.10.2009ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” НАВЪРШИ 2 ГОДИНИ

От стартирането на програмата на 3 октомври 2007 г. досега са отворени общо 26 процедури, 260 проекта са одобрени за фин ...

01.10.2009Обявена схема за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища по ОП „Регионално развитие”

Публикувани са Насоки и пакет от документи за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG ...

30.09.2009Стартира първата процедура за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ

Проектите по обявената грантова схема по Програмата ще допринесат за подобряване на условията за живот и за повишаване к ...

28.09.2009Европейската комисия одобри финансирането на първия голям инфраструктурен проект на България по Оперативна програма „Транспорт”

С Решение на Европейската комисия от 22 септември 2009 г., е одобрен за финансиране първият голям инфраструктурен проект ...

16.09.2009ОБЯВЕНА Е ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ

Стартира набирането на проектни предложения в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гъ ...

15.09.2009Стартира първата процедура за набиране на проектни предложения по Програмата за транс-гранично сътрудничество България-Сърбия в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ

Проектите по обявената грантова схема по Програмата ще допринесат за подобряване на условията за живот, натрупването на ...

10.09.2009Конференция за официалното откриване на Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013”, Солун, 4 септември 2009 г

Днес, 4 септември 2009 г. в гр. Солун, Гърция бе проведена конференция, с която бе официално открита Програмата за евро ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.