Новини

08.12.2014Годишна информационна конференция на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.

Конференцията ще се проведе на 10 декември 2014 г. в Националната художествена галерия в София  В Годишната информ ...

04.12.2014ЗАПОЧВА РАБОТА МЕТОДИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ ПО ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ

Със заповед на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика беше сформиран Мето ...

04.12.2014Опитът и поуките по ОПАК бяха представени на конференция в Бояна

Опитът и научените уроци по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) бяха представени на конферен ...

03.12.2014Над 500 магистрати от цялата страна ще преминат обучения за повишаване на квалификацията

Над една осма от всички магистрати в България, т.е. над 500 съдии, прокурори и следователи, както и административни ...

28.11.2014Под председателството на проф. Тодор Танев се проведе първото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

„Образованието е стратегически обект от първа величина, тъй като произвежда бъдещето и националната идентичност", ...

28.11.2014Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 е първата оперативна програма, която стартира в България

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" /ОПРЧР/ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд /ЕСФ/ ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.