Новини

30.11.2009КОМИТЕТЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013”

Днес, 27 ноември 2009 г., се проведе седмото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 20 ...

25.11.200925-27 ноември – Еврокомисарят по регионална политика Павел Самецки е на официално посещение в България

Комисарят по регионална политика на Европейската комисия Павел Самецки пристига днес на официална тридневна визита в Бъл ...

25.11.2009Комитетът за наблюдение на ОП “Транспорт” одобри Индикативната годишна работна програма на ОП „Транспорт” за 2010 г.

На седмото си редовно заседание, което се проведе на 24 ноември 2009 г., Комитетът за наблюдение прие Индикативната годи ...

23.11.2009Европейската комисия провежда публично обсъждане на финансовите правила за програмите, финансирани от ЕС

Открита е процедура за публична консултация по прегледа на сегашните правила на финансовия регламент на ЕС (Регламент на ...

23.11.2009Какво се случва с оперативните програми и какво предстои

По Оперативна програма „Конкурентоспособност” в процес на изпълнение са 632 договора за предоставяне на безвъзмездна фин ...

19.11.2009ЕК ВДИГНА МЯРКАТА „ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА” ПО ПРОГРАМА ФАP

На 18 ноември 2009 г. Европейската комисия (ЕК) взе решение да вдигне мярката „временно спиране на плащанията” по програ ...

17.11.2009Конференция на новите страни-членки по въпросите на кохезионната политика на ЕС се проведе на 12 и 13 ноември 2009 г. в Братислава

По време на събитието беше направен преглед на финансовото изпълнение на програмите по СКФ от стария програмен период на ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.