Новини

18.12.2009ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА „ЕС 2020“

ЕK провежда публично обсъждане на „ЕС 2020": нова стратегия за една по-интелигентна и по-екологична социална паза ...

17.12.2009Промени в Насоките за кандидатстване по схема BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” по ОПРР

Министерство на регионалното развитие и благоустройството уведомява всички кандидати по Схема за предоставяне на безвъ ...

17.12.2009ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПРР

На 17 декември 2009 г. се проведе официална годишна конференция, на която беше представен напредъкът по изпълнението н ...

15.12.2009ДЕВЕТ ДОГОВОРА С АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА БЯХА ПОДПИСАНИ ПО ОПРР

На 15 декември 2009г., Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия ...

11.12.2009ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ДОКЛАД ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 г.

Междуведомствена работна група под ръководството на Централното координационно звено изготви проект на Стратегическия ...

10.12.2009Обществен диалог: ПОКАНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

За създаването на редовен диалог и сътрудничество с гражданите и гражданските организации, Съветът за управление на ср ...

09.12.2009УНИКАЛНА МАШИНА ЩЕ ПРАВИ ТУНЕЛ ЗА МЕТРОТО ПОД ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ

На церемония в завода на „Херенкнехт" (Германия), екип от представители на „Метрополитен" ЕАД, инженер-консу ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.