Новини

09.02.2010Европейската комисия утвърди оценките за съответствие по оперативните програми „Регионално развитие” и „Техническа помощ”

Европейската комисия утвърди оценките за съответствие по оперативните програми „Регионално развитие" и „Техническ ...

05.02.2010Процедури за избягване на конфликт на интереси одобри Съветът за управление на средствата от Европейския съюз

Общи насоки за избягване на конфликт на интереси и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управле ...

05.02.2010ПО ОПРР БЯХА ПОДПИСАНИ 11 ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СВЛАЧИЩА В ГРАДСКИТЕ АГЛОМЕРАЦИИ

На 5 февруари 2010 г. заместник-министър Лиляна Павлова в качеството си на Ръководител на Управляващия орган на Операт ...

02.02.2010ДИСКУСИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА

На 01.02. се състоя работна среща на членовете на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамк ...

28.01.2010Шест оферти се състезават за изготвяне на Стратегия за внедряване на Европейска железопътна система за управление на трафика (ERTMS)

Шест оферти се състезават за изготвяне на Стратегия за внедряване на Европейска железопътна система за управление на т ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.