Новини

12.03.2010ЦКЗ съвместно с ГД „Регионална политика” на ЕК организира обучение на тема „Стратегическо управление”

На 12 март 2010 г. Централното координационно звено за управление на средствата от ЕС съвместно с ГД „Регионална полит ...

12.03.2010Обучения за бенефициентите по ОП „Околна среда”

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда” стартира цикъл от обучения за общини със сключени договори п ...

12.03.2010Редовни месечни срещи с общините за подготовка на проекти по ОП „Околна среда”

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда” стартира провеждането на редовни месечни срещи с общински ад ...

05.03.2010Столична община подаде проекта за интегрирана система за управление на отпадъците на София

На 26.02.2010 г., един месец по-рано от предвидения срок, Столична община внесе проекта си за интегрираната система за ...

02.03.2010Открива се схема за подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова п ...

01.03.2010Обявиха тръжната процедура за Лот 3 на автомагистрала „Тракия”

Агенция „Пътна инфраструктура” обяви старта на тръжната процедура на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълн ...

26.02.2010Обществено обсъждане на документация по процедура „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.