Новини

29.03.2010Удължен е крайният срок за подаване на проектни предложения по две схеми на ОПРР

Министерство на регионалното развитие и благоустройството уведомява всички кандидати по схеми за предоставяне на безвъз ...

26.03.2010Отпадна предусловието за плащанията по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

На 25.03.2010 г. Офисът на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в Брюксел (ФМ на ЕИП) взе реш ...

25.03.2010Приключи цикълът от обучения на бенефициентите по ОПОС

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” организира цикъл от обучения за бенефициентите с ...

23.03.2010Стартира публично обсъждане за промени в ПМС № 55 от 2007 г.

Централното координационно звено за Структурните инструменти на ЕС стартира публична дискусия за необходимите изменения ...

18.03.2010Народното събрание подкрепи предложението на премиера Борисов Томислав Дончев да стане министър по управление на средствата от ЕС

Народното събрание подкрепи предложението на министър-председателя Бойко Борисов за структурни и персонални промени в ...

17.03.2010Стартира тръжна процедура за създаване на мрежа от експерти за оценка на Европейския социален фонд

Европейската комисия, чрез Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности” стартира тръжна процедура ...

17.03.2010Обучение на бенефициентите по ОП „Техническа помощ”

В периода 11-13 март в гр. Сандански се проведе специализирано обучение за бенефициентите на Оперативна програма „Техни ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.