Новини

16.12.2014ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

На 12 декември, 2014 г., в гр. Сандански, се проведе Първото заседание на Комитета за наблюдение /КН/ на Оперативна ...

16.12.2014Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 е първата оперативна програма, която стартира в България

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" /ОПРЧР/ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социал ...

13.12.2014ГД „Изпълнение на наказанията” с подобрена информационна система за противодействие на престъпността

Последният елемент от мащабната инициатива по изграждане на единната система за противодействие на престъпността се ...

12.12.2014Томислав Дончев: Когато говорим за европейско финансиране, е важно не движението на парите, а ефектът на инвестициите

  Фокусът на вниманието ни, когато говорим за европейско финансиране, трябва да бъде не върху обема средства и д ...

09.12.2014Над 600 съдии, съдебни помощници и служители в съдебната система преминаха специализирани обучения по ОПАК

В рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) бяха проведени общо 28 специализи ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.