Новини

23.09.2015Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в ...

18.09.2015Обсъждане на проект на Указания по процедура BG16RFOP001-8.003 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28- ОБЩИНИ НА МАЛКИ ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО НИВО, СЪГЛАСНО НКПР”

На основание чл. 13, ал. 4 от ПМС №107/20.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова ...

18.09.2015Тества се модулът за електронно отчитане на проектите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ИСУН)

Кандидати, бенефициенти и всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с функционалността и да дадат своите ком ...

17.09.2015ПРОЕКТЪТ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2016 Г. НА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 – 2020 г. E ПУБЛИКУВАН ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 7, ал. 3 от Постановление № 107 на Министерския съвет от 2014 г., Управляващият орган на Оперативна ...

16.09.2015Информационен ден по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

В гр.София на 17.09.2015 г. от 13:00 ч., в зала „Пресцентър", МРРБ,  ул. „Св.Св. Кирил и Методий" 17-19 щ ...

16.09.2015Провеждане на среща с представители на Европейската комисия във Варна, във връзка с усвояването на средствата от първото заявление по фонд „Солидарност“ на ЕС

На 23 и 24 септември 2015 г. (сряда и четвъртък) в община Варна ще се проведе първата мониторингова визита от страна на ...

16.09.2015Публикуван за обществено обсъждане е проект на Индикативна годишна работна програма за 2016 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На основание чл. 7, ал. 3 от ПМС № 107/2014 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспос ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.