Новини

11.06.2010Индикативната годишна програма за 2010 г. на Оперативна програма „Регионално развитие” е изменена

Управляващият орган на ОПРР уведомява всички свои бенефициенти, че Индикативната годишна работна програма за 2010 г. н ...

11.06.2010Открива се нова схема по ОП „Регионално развитие”

Управляващият орган на Оперативна  програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. обявява процедура за директно предостав ...

10.06.2010До края на юни се учредява холдинговият фонд по инициативата JEREMIE

В брой 43 от 8 юни 2010 г. на Държавен вестник е обнародван законът за ратифициране на измененията на Рамковото и Фина ...

10.06.2010Информация за всички обявени конкурси по оперативните програми може да бъде намерена на www.eufunds.bg

Подробна информация за всички обявени конкурси по оперативните програми и насоки за кандидатстване по тях, планирани м ...

10.06.2010Два пъти в месеца министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще се среща с граждани

Два пъти в месеца министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев се среща с граждани, желае ...

09.06.2010Представители на ЕК посетиха строителните площадки от втори метродиаметър

Представители от Генерална дирекция „Регионална политика" на Европейската комисия посетиха днес строителните площ ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.