Новини

27.09.2010Стартира нова схема по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Стартира нова схема по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" за създаване на заетост на младежи чре ...

21.09.2010Корекция в Насоките за кандидатстване по процедура „Ефективна координация при разработване и прилагане на политики" на ОПАК

Явна техническа грешка наложи промяна на публикуваните на 10 септември 2010 г. Насоки за кандидатстване по една от чет ...

17.09.2010Информационни дни по обявените пет процедури за подбор на проекти по ОП „Конкурентоспособност"

На 21, 23 и 24 септември 2010 г. в 10 града на страната, съгласно приложения ГРАФИК , ще се проведат информационни дни ...

17.09.2010Tехническа грешка в крайния срок за набиране на проектни предложения по процедура „Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение" по ОП „Конкурентоспособност"

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните пре ...

15.09.2010Обявена е процедура „Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение” по ОП „Конкурентоспособност”

На 15.09.2010 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - Управляващ орган на Оперативна програма „Разви ...

15.09.2010Он-лайн консултации относно бъдещето на финансовата подкрепа за НПО в рамките на ФМ на ЕИП и Норвежкия финансов принос 2009–2014 г.

В рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансови принос 2 ...

15.09.2010СТАРТИРА КОНСУЛТАТИВНАТА ПРОЦЕДУРА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФМ НА ЕИП И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ ПРИНОС ЗА ПЕРИОДА 2009-2014 г.

На 09.09.2010 г. официално стартира консултативната процедура относно правилата за изпълнение на Финансовия механизъм ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.