Новини

08.11.2010СТАРТИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОМЕНИ В ПМС № 134 ОТ 2010 Г.

Централното координационно звено за Структурните инструменти на ЕС стартира публична дискусия за предвижданите изменен ...

08.11.2010Достъп до европейските фондове по електронен път

Министър Томислав Дончев представи напредъка в изпълнението на Оперативните програми и промените в управлението на евр ...

05.11.2010БЪЛГАРИЯ ЗАПОЧНА ПРЕГОВОРИ ЗА ПРИОРИТЕТИТЕ, КОИТО ЩЕ ФИНАНСИРА СЪС 126,6 МЛН. ЕВРО ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ НОРВЕГИЯ, ИСЛАНДИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН

България и Норвегия стартираха първия кръг от преговори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространств ...

05.11.2010МАЛКО ТЪРНОВО ПОЛУЧИ ПОКАНА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Министерството на околната среда и водите покани община Малко Търново да представи проект за изграждане на система за ...

04.11.201012 са подадените заявления за интерес за създаване на фонд за рисков капитал по инициативата JEREMIE

На 2 ноември т.г. приключи процедурата за подбор на Финансови посредници, които ще получат средства от Холдинговия Фон ...

04.11.2010ОБЩИНА БУРГАС ПОДАДЕ ПРОЕКТ ЗА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Община Бургас представи проекта си за изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в региона. Общият ...

03.11.2010ОТКРИВА СЕ ПРИЕМНА ПО ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

От 01 ноември 2010 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на ОП „Конкурентос ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.