Новини

29.01.2015Допълнителна информация относно покана за кандидатстване за годишните награди на „RegioStars 2015“

Разяснения относно процедурата на Управляващия орган на ОПРР за селектиране на подадените предложения за конкурса „Regi ...

26.01.2015Висшият съдебен съвет готви Комуникационна стратегия за съдебната власт

До месец септември 2015 г. Висшият съдебен съвет ще разработи и приеме Комуникационна стратегия за съдебната власт. ...

22.01.2015Ивайло Московски: Близо 1,5 млрд. евро са изплатени по проектите на ОП „Транспорт“

Разплатени са около 1 милиард и половина евро на бенефициентите, което е близо 71% от средствата по Оперативна прогр ...

21.01.2015Mинистерството на образованието и науката очаква официалното решение на Европейската комисия за одобрение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ до края на месец март 2015 г.

Министерството на образованието и науката приключи на експертно ниво преговорния процес с Европейската комисия за нова ...

20.01.2015С проект по ОПАК беше внедрена уеб-базирана версия на АИС „Документооборот” в Министерството на отбраната

Министерството на отбраната (МО) успешно приключи изпълнението на проект по Оперативна програма „Административен кап ...

16.01.2015Стартира информационна кампания за Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Вече е факт и първата информационна брошура на брайлов шрифт Стартира разпространението на информационни брошури и US ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.