Новини

11.12.2010Обявена е процедура BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания" по ОПРКБИ

На 11.12.2010 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергетик ...

11.12.2010Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев награди победителите в журналистическия конкурс за популяризиране на еврофондовете

На тържествена церемония, провела се на 11 декември 2010 г., министър Томислав Дончев връчи голямата награда на конкурс ...

11.12.2010Проведе се Деветото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Под председателството на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ...

11.12.2010Министърът по управление на средствата от ЕС, Томислав Дончев ще награди победителя в журналистическия конкурс за популяризиране на еврофондовете

Министърът по управление на средствата от ЕС, Томислав Дончев ще връчи голямата награда на конкурса за популяризиране ...

10.12.2010Нов срок за кандидатстване по две процедури „Траснационално и междурегионално сътрудничество” по ОПАК

На основание на чл. 14, ал. 8 от ПМС № 121/30.05.2007 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Административен ...

09.12.2010Важно съобщение

Във връзка с разпространената от г-н Ивайло Калфин информация, че „плащанията по три от европейските фондове (Европейск ...

07.12.2010Тържествено откриване на детска ясла, обновена с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

   На 8 декември 2010 г., в гр.  Габрово, министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и Н. ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.