Новини

07.01.2011УО на ОПРКБИ обяви процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”

На 06.01.2011 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергети ...

06.01.2011Покана на УО на ОПАК за набиране на оферти за възлагане на малка обществена поръчка

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" набира оферти за възлагане на малка общест ...

04.01.2011България е усвоила 10 на сто от предвидените средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд

На 03 януари България достигна общо 10 % усвояемост на средствата от Европейския съюз по седемте оперативни програми. ...

03.01.2011Обявена е процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” по ОПРБКИ

На 30.12.2010 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергети ...

03.01.2011Обявена е процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” по ОПРКБИ

На 30.12.2010 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергети ...

23.12.2010ЕК подкрепя инициативите на българските институции за усвояване на средствата от европейските фондове

На 23 декември министър-председателят Бойко Борисов  получи писмо от председателя на ЕК Жозе Барозу в което се заявява ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.