Новини

14.01.2011Министерският съвет одобри КОНЦЕПЦИЯ за промени в законодателството по обществени поръчки през 2011 г.

На 12.01.2011 г. Министерският съвет одобри Концепция за промени в законодателството по обществени поръчки през 2011 г ...

13.01.2011Строителната камара ще разработи типови договори по ЗОП

Камарата на строителите в България ще разработи типови договори, които ще подпомагат възложителите по Закона за общест ...

12.01.2011Близо 40% от средствата по еврофондовете са договорени

Близо 40% са вече договорени и повече от 10% от средствата по еврофондовете са изплатени и достигнали до реалните бене ...

12.01.2011Обявена е процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове" по ОП „Конкурентоспособност"

На 10.01.2011 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергети ...

10.01.201112 януари – Министър Томислав Дончев ще представи в парламента напредъка при управлението на средствата от ЕС през 2010 г.

На 12 януари 2010 г., сряда, от 14.30 ч. министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще ...

07.01.2011Над 90 на сто от общините имат готовност да стартират процедурата по деинституционализация

Над  90 на сто от общините имат готовност да стартират процедурата по деинституционализация- извеждането на децата от ...

07.01.2011Оживена дискусия предизвика първото обществено обсъждане на промените в Закона за обществените поръчки

Оживена дискусия предизвика първото обществено обсъждане на предварителната концепция за промени в Закона за обществен ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.