Новини

24.01.201125 януари – Министър Томислав Дончев ще посети два дома за деца лишени от родителски грижи, ремонтирани с европейски средства

Утре, 25 януари 2011 г., министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще бъде в град Вел ...

21.01.201113 Пречиствателни станции за отпадни води и 337.9 км водопроводна мрежа са изградени до този момент със средства от ИСПА

Тринадесет пречиствателни станции за отпадни води, 194.4 км канализационна и 337.9 км водопроводна мрежа, както и 5 рег ...

20.01.2011Томислав Дончев: Деинституционализацията има нужда от разбиране и подкрепа както в администрацията, така и сред обществото

„Деинституционализацията е сложен е тежък процес. България отдавна не е правила подобна по мащаби и участващи институц ...

19.01.2011По ОПРЧР ще се проведе събитие на тема „Нови перспективи пред деинституционализацията и реформата в грижите за децата”

На 20 януари 2011 г. от 9,30 часа в зала „Мусала" на хотел „Хилтън" ще се проведе информационно събитие на т ...

18.01.2011Обявена е процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” по ОП „Конкурентоспособност”

На 13.01.2011 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергети ...

15.01.2011До 28 февруари е удължен срокът за кандидатстване по процедурата на ОПТП за изграждане на областни информационни центрове

Управляващият орган на Оперативна програма "Техническа помощ" направи промени в Насоките за кандидатстване по ...

14.01.2011Министър Томислав Дончев запозна еврокомисар Алгирдас Шемета с концепцията за промени в ЗОП

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев се срещна с еврокомисаря за данъчно облагане и митнически ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.