Новини

15.03.2011България и Швейцария подписаха на 15 март 2011 г. в МС Споразумение за Фонд „Подготовка на проект"

България и Швейцария подписаха на 15 март 2011 г. в МС Споразумение за Фонд „Подготовка на проект". Подписите си ...

10.03.2011Предстои изграждането на Централен координационен и информационен офис

Министърът по управление на средствата на ЕС Томислав Дончев в качеството си на ръководител на Управляващия орган на О ...

10.03.2011СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕДА ЗА РАБОТА НА ИСУН

На 09.03.2011 г. беше одобрен проект № 0047-ЦКЗ-2.4 „Поддържане и обновяване на информационната среда за работа на ИСУ ...

10.03.2011МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ПОДПИСА ТРИ ДОГОВОРА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА СЪС СРЕДСТВА ОТ ОПОС

Чирпан, Дряново и Айтос ще получат 97 млн. лв. за пречиствателни станции, водопровод и канализация Министър ...

07.03.2011Подписване на договорите по процедура BG161PO003-2.1.07 "Технологична модернизация в големи предприятия"

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - У ...

02.03.2011До 350 млн. евро получава бизнесът за енергийна ефективност

МИЕТ реализира нова схема по ОП „Конкурентоспособност" съвместно с ЕБВР До 350 млн. евро може да получи бъл ...

01.03.2011Нови половин милион лева са преведени към бенефициентите по ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) изплати  442 116, 31 лв. през м. февруари на 15 бенефициен ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.