Новини

07.04.2011ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-201 ...

06.04.2011Оптимизират се процедурите за отпускане на безвъзмездната финансова помощ по оперативните програми

Правителството одобри промени в Постановление № 121/2007, което определя реда за предоставяне на безвъзмездна финансов ...

05.04.2011ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-2.1.15 “Социални иновации в предприятията”

На 01.04.2011 г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-2.1.15 "Социални иновации в ...

05.04.2011ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-1.1.07 "Вземи живота си в свои ръце"

На 01.04.2011г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-1.1.07 "Вземи живота си в ...

01.04.2011ЕДИННИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ WWW.EUFUNDS.BG ЩЕ БЪДЕ ДОРАЗВИТ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОПТП

Със заповед № Р-48/09.03.2011 г. на министъра по управление на средствата от Европейския съюз и ръководител на Управля ...

01.04.2011Tомислав Дончев: Вложените в България средства от ЕС трябва да стимулират реформите

Вложените в България средства от Европейския съюз трябва да стимулират реформите. С проф. Хюбнер сме единодушни, че сре ...

01.04.2011ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-5.1.02 "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ"

На 31.03.2011г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-5.1.02 "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ", Операти ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.