Новини

28.04.201129 април - Министър Томислав Дончев ще открие дневен консултативен център за деца, юноши и родители по проблемите на употребата на психоактивни вещества

На 29 април 2011 г. министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще присъства на официал ...

26.04.2011Публично обсъждане на “Анализ на социално-икономическото развитие на Република България” към Националната програма за развитие на Република България: България 2020

Междуведомствената работна група за разработване на Национална програма за развитие на Република България: България 20 ...

20.04.2011Публикуван е ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-2.1.16 „Квалификационни услуги и обучения на заети лица – фаза 3” по ОПРЧР

На 20.04.2011 г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-2.1.16 „Квалификационни услуги и ...

19.04.2011ТЕЧЕ ГЛАСУВАНЕТО ЗА НАЙ-ДОБЪР ПРОЕКТ, РЕАЛИЗИРАН С ЕВРОСРЕДСТВА ОТ 2007 Г. ДОСЕГА

До 5 май 2011 г. можете да гласувате за избрания от Вас проект като изпратите трите си имена и името на проекта на e-m ...

15.04.2011Публично обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на ЗОП

Стартира публичното обсъждане на предварителния текст на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществе ...

15.04.2011Публикуван е за обсъждане ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-5.1.03 “Шанс за всички”

На 14.04.2011 г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-5.1.03 "Шанс за всички" ...

14.04.2011Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. одобри Годишния доклад за изпълнението на оперативната програма за 2010 г.

На 13 април 2011 г., в гр. Трявна, се проведе Осмото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програм ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.