Новини

17.08.2011Стартира приемът на заявления от лица, желаещи да се включат в схема "Аз мога повече" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

От 15.08.2011г. Дирекциите Бюра по труда от цялата страна започнаха приемането на заявления от лица, желаещи да се вкл ...

12.08.201113 нови бенефициенти участват в обучение за управление на проекти по ОПАК

„Новите одобрени проекти по ОПАК са качествени, но ние ще приемем, че сме успели, едва когато бъдат реализирани и прик ...

08.08.2011Над 690 хил. лв. бяха изплатени миналата седмица по ОПАК

През първата седмица на август Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" преведе нов ...

05.08.2011МОСВ спира превантивно изпълнението на проекта за воден цикъл на град Сливен

Министерството на околната среда и водите спира временно изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на град Сл ...

04.08.2011Проектът за Дунав Мост 2 ще бъде завършен с европейско финансиране

Проектът за строителството на Дунав мост 2 получи официално решение от Европейската комисия за удължаване на финансови ...

03.08.2011Стартира проект „Подобряване на информационното осигуряване и техническата обезпеченост за ефективно изпълнение на дейностите в Централното координационно звено”

Със заповед № Р-187/28.07.2011 г. на министъра по управление на средствата от Европейския съюз и ръководител на Управл ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.