Новини

29.08.2011ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-7.0.03 „БЕЗ ГРАНИЦИ –Компонент 3”

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 7 на Оперативна прогр ...

24.08.2011Отпуските през август не намалиха темпа на плащания по ОПАК

Продължава ускореният темп на изплащане на средства по Оперативната програма „Административен капацитет". За посл ...

23.08.2011Прекратяване на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове"

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-201 ...

19.08.2011Споразумения за тематичен фонд „Стипендии“ и тематичен фонд „Изследвания” по Българо–швейцарската програма за сътрудничество бяха подписани днес

Днес бяха подписани още две споразумения по тематичните фондове на Българо-швейцарската програма за сътрудничество - С ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.