Новини

07.11.2011Награди „RegioStars” – 2013 г.

Главна дирекция „Регионалната Политика" на Европейската Комисия обяви наградите „RegioStars" - 2013 г. ...

03.11.2011Нови проекти за близо 16,5 млн. лв. са одобрени по ОПАК

По Оперативна програма „Административен капацитет" са одобрени нови 27 проекта за предоставяне на безвъзмездна фи ...

03.11.2011Проекти за модернизация на ферми и микропредприятия получават близо 7.8 млн. лева

Финансовата помощ е за 30 проекта по мерките 121 „Модернизиране на земеделски стопанства" и 312 „Подкрепа за създ ...

02.11.2011УО на ОПАК отваря нова процедура по подприоритет 2.4

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския социа ...

02.11.2011УО на ОПАК отваря нова процедура по подприоритет 2.2

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския социа ...

31.10.2011България е усвоила почти 70% от средствата предоставени по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество за периода 2004 – 2009 г.

Към момента България е усвоила почти 70% от средствата предоставени по Финансовия механизъм на ЕИП  и Норвежката прогр ...

26.10.2011Стартира Фондът за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Фондът за достойни условия на труд и тристранен диалог обхваща 12 страни-бенефициенти. Финансирането е предназначено з ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.