Новини

24.03.2015Над 560 държавни структури ще бъдат свързани в Интегрирана информационна система

От месец ноември 2015 г. ще започне да функционира Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИ ...

19.03.2015ОПРЧР стартира работа по операции за намаляване на бедността и насърчаване на младежката заетост

Управляващият орган на ОП РЧР сключи първите два договора по новия програмен период на обща стойност 100 млн лв. Разпре ...

19.03.2015ЗА ПЕТИ ПЪТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ОПОВЕСТЯВА ВСИЧКИ ДОГОВОРИ ЗА „ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ“ СЪС СРЕДСТВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В изпълнение на ангажимента на правителството за пълна прозрачност при разпределението на средствата за „информация ...

16.03.2015ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

Европейската комисия одобри Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 година. Опе ...

15.03.2015СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014-2020 г.

Близо 600 различни събития ще се проведат в периода 16 март - 9 май 2015 г. на територията на всички общини в стран ...

13.03.2015ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В МОН ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 3 И 4 НА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007 – 2013

През програмния период  2007 - 2013 г. Министерство на образованието и науката е междинно звено по управлението на прио ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.