Новини

16.11.2011ОПАК организира информационни дни за новите процедури по подприоритети 2.2 и 2.4

На 31.10.2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" откри две нови процедури ...

15.11.2011Промяна в Изисквания по процедура за директно предоставяне BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти”

На вниманието на конкретния бенефициент по операция BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти&quo ...

14.11.2011Девето редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

На 15 ноември 2011 г. от 9:00 ч. ще се проведе деветото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна прог ...

14.11.2011Девет процедури за 43 млн. лв. ще бъдат отворени по ОПАК през 2012 г.

За периода юни - ноември 2011 г. по ОПАК са сключени 9 договора за близо 31 млн. лв., одобрени са 41 проекта по 4 проц ...

14.11.2011Томислав Дончев: За успеха на интеграцията на ромската общност е задължително в процеса да бъдат ангажирани всички ключови страни

„За успеха на интеграцията на ромската общност е задължително в процеса да бъдат ангажирани всички ключови страни". То ...

09.11.2011Обявена е процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

На 09.11.2011 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергети ...

09.11.2011България ще споделя с Румъния експертния си опит при управлението на средствата от ЕС

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев бе на двудневно посещение в Букурещ, Румъния. По време на ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.