Новини

11.01.2012Важно! Промяна в Насоките за кандидатстване по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за ТГС България - Сърбия

С решение на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за ТГС по ИПП България - Сърбия, Насоките за кандидатстван ...

10.01.2012Управляващият орган на ОПАК ще проведе обучение на бенефициенти

На 17 януари 2012 г. в София (хотел Хилтън, зала Мусала 2) Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Администра ...

09.01.2012Църкви, читалища и земеделски стопанства подписаха договори за над 5 млн. лв.

На 05 и 06.01.2011 г., 33 одобрени бенефициенти по мерките 121, 321 и 322 от Програмата за развитие на селските райони ...

06.01.2012ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” Е С МНОГО ДОБРА ОЦЕНКА НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Констатациите са от годишния контролен доклад на одитната агенция разходите по ОПОС през 2010 г.  Системите за у ...

06.01.2012МОСВ ИЗПРАТИ ЗА ОЦЕНКА В ЕК ПРОЕКТИ ЗА 260 МЛН. ЛВ., С КОИТО ЩЕ СЕ ИЗГРАЖДА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА В ПЛОВДИВ И ДОБРИЧ

Очакваме одобрението им до края на годината Два от подадените за оценка в МОСВ „големи" проекти - на Пловди ...

06.01.2012Над 1,6 млн. лева са разплатени по ОПАК през месец декември

През месец декември по Оперативна програма „Административен капацитет" са сключени 5 договора на стойност 2 255 9 ...

05.01.2012ОПАК успява да отговори на нуждите на бенефициентите и целевите групи, сочи междинната оценка на програмата

През месец декември приключи Междинната оценка на Оперативна програма "Административен капацитет", извършена ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.