Новини

13.01.2012Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев прие в кабинета си ученици-сурвакари по повод Банго Васил - Ромската Нова година

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев прие в кабинета си ученици-сурвакари по повод Василица - Р ...

13.01.2012Нова работна група към правителството ще разработи стратегически план за регулиране съвместната дейност на държавата и неправителствените организации в България

Нова работна група към правителството ще разработи цялостна визия и стратегия за развитието на гражданските организации ...

13.01.2012Информация по процедура BG051PO001-6.2.15 „Подобряване планирането и оценката на политиките в областта на труда и социалното включване” на ОПРЧР

На 29.12.2011 г. беше издадена заповед по процедура BG051PO001-6.2.15 „Подобряване планирането и оценката на политикит ...

12.01.2012Престоящо: Работна дискусия на тема „Подкрепа за развитие на гражданските организации в България“

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще бъде домакин на работна дискусия на тема „Подкрепа за р ...

12.01.2012Промяна в Насоките за кандидатстване по процедури BG051PO001-4.1.05 и BG051PO001-4.1.06 на ОПРЧР

На вниманието на всички кандидати по BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите ...

12.01.2012Проекти за модернизиране на 23 предприятия получават над 21 млн. лв.

Одобрените днес от ДФ „Земеделие" проекти са на фирми от хранително-преработвателната и горската промишленост. Те ...

11.01.2012Установените системи за управление и контрол на ОПАК работят ефективно

„Установените системи за управление и контрол на ОПАК са в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1083/2006 и ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.