Новини

10.02.2012Парламентарната комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове представи Годишен доклад за усвояването на средствата от ЕС за 2011 г.

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) към Народното събрание представи Годишен д ...

09.02.2012ОБЩО 29 ПРОЕКТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО БЯХА ПОДАДЕНИ ЗА ОЦЕНКА В МОСВ

Те са на стойност 161.5 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда" Общо 29 проекта за опазване на биоло ...

09.02.2012Нови 2,8 млн. лева са изплатени по ОПАК през месец януари

Само за последния месец по Оперативна програма „Административен капацитет" са изплатени 2 824 848 лв. за извършен ...

08.02.2012Бенефициентите по ПРСР трябва да съгласуват с ДФ „Земеделие” промените в договорите

За да улесни бенефициентите, сключили договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР, ДФ „Земеделие" разработи ...

08.02.2012Започва финансирането на разходи за ДДС на общини към авансовите плащания

Общините с одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще могат да финансират разходите си за ...

06.02.2012Правителството ще подготви детайлно представяне на схемата за нисколихвено кредитиране в помощ на бизнеса

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев призова Министерството на икономиката, енергетиката и тури ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.