Новини

29.04.2015ПУБЛИКУВАН Е ПОСЛЕДЕН ВАРИАНТ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

Предстои Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020  (ОПРР) да бъде разгледана и одобрена от Тематичната ...

28.04.2015Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" стартира масова кампания за популяризирането на финансираните по нея младежки схеми за заетост

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" стартира масова кампания за популяризирането на финансира ...

14.04.2015Пълна прозрачност в изпълнението на Комуникационните планове на програмите

С цел осигуряване на пълна прозрачност правителството въвежда практика по регулярно отчитане и публикуване на справк ...

09.04.2015ОПАК заявява близо 7,2 млн. лв. за възстановяване от ЕК

За първото тримесечие на 2015 г. на бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) са ...

02.04.2015Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одоб ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.