Новини

14.02.2012ОПАК ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския социа ...

14.02.2012ОПАК ОТКРИВА НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛНИ АДМИНИСТРАЦИИ

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския социа ...

13.02.2012Публикуван е новият брой на списание „Панорама”

Новият брой на изданието на Генерална дирекция „Регионална политика" можете да изтеглите на: http://ec.europa.eu/ ...

13.02.2012Стратегическият документ „Национална програма за развитие: България-2020” ще бъде готов през август 2012 г.

Стартираха нови два договора за подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически докуме ...

13.02.2012ПРЕДСТОЯТ ИНФО ДНИ ПО СХЕМА BG161PO001/3.2-02/2011 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИИТЕ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР) планира да проведе информаци ...

13.02.2012Подписване на договори по схема BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

На 16/02/2012 г., /четвъртък/, от 12 ч. в град Шумен в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустро ...

13.02.2012Общините с договори до 2012 по ПРСР могат да удължат срока за изпълнението им

Общините, които имат договори по ПРСР с краен срок за изпълнение през 2012 и са възложители по ЗОП и НВМОП, могат да п ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.