Новини

20.02.2012Важно! Промяна в Насоките за кандидатстване по Втората покана за набиране на проектни предложения

С решение от 15 февруари 2012 г. на Съвместния Комитет за Наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Бъл ...

20.02.2012Предприятия получават над 23.8 млн. лева за оборудване

Още 29 предприятия от хранително-преработвателната и горска промишленост ще получат субсидии по Мярка 123 „Добавяне на ...

16.02.2012Не по-малко от 4,3 милиарда лева европейски средства ще бъдат насочени към българския бизнес през 2014 година

  Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев се срещна днес с представители на бизнеса от ...

16.02.2012Проведе се инфо ден по схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" по ОПРР

 На 15.02.2012 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се проведе информационен ден по схема з ...

15.02.201224 февруари – информационен ден по ОПАК за всички областни и общински администрации

Във връзка с изпълнението на Индикативната годишна работна програма за 2012 г. Управляващият орган на Оперативна прогр ...

15.02.2012ВИЗИТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИСАР ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДЖОН ДАЛИ

На 16 февруари 2011 г. (четвъртък) Европейският комисар за здравеопазване и защита на потребителите Джон Дали ще бъде ...

15.02.2012Министър Томислав Дончев ще посети Пловдив и Пазарджик

Програмата предвижда среща-дискусия с представители на бизнеса от Пазарджик и в конференция за представяне на семейно- ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.