Новини

05.03.2012Българската Православна църква - активен участник и партньор в планирането на националните цели в контекста на стратегия «Европа 2020»

През месец декември 2010 г. със заповед на министър-председателя Бойко Борисов бе създадена междуведомствена работна гр ...

05.03.2012Магистри от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ посетиха министър Томислав Дончев и централното координационно звено на средствата от ЕС

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев прие на посещение днес студенти-магистри по програма „Евро ...

05.03.2012Над 55 млн. лева от ПРСР за проекти на предприятия

Инвестиционните предложения  на 48 предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост бяха одобрени в ...

05.03.2012В СТОЛИЧНИЯ КВАРТАЛ „СУХОДОЛ” ЩЕ СЕ ИЗГРАДЯТ ПЕТ НОВИ КОЛЕКТОРА

Инвестицията е на стойност 5.5 млн. лв. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на София Й ...

02.03.2012Стартира нова процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез електронно кандидатстване по ОПРЧР

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна прогр ...

01.03.2012Министър Томислав Дончев: Почти всеки втори общински проект в България е успешен

От началото на програмния период по всички оперативни програми (без Програма за развитие на селските райони) българскит ...

01.03.2012Нови 14,7 милиона лева са предоставени по ОПАК

През месец февруари по ОПАК бяха сключени 22 нови договора на обща стойност 14,7 милиона лева. С това общо договоренит ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.