Новини

28.03.2012Министър Дончев ще представи приоритетите и възможностите за финансиране на проекти, свързани със стратегическата инфраструктура през новия програмен период

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще представи приоритетите и възможностите за финансиране н ...

28.03.2012ОПАК предоставя нови 3 млн. лв. за централизирания портал на е-правосъдие

Управляващият орган на ОПАК ще предостави допълнителни 3 милиона лева за по-голяма ефективност и прозрачност в дейност ...

28.03.2012ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-201 ...

27.03.2012ЗАПОЧНА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ВиК МРЕЖА И ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ В ПИРДОП

Те ще са готови до средата на 2014 г. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на Пирдоп инж ...

27.03.2012На вниманието на желаещите да кандидатстват по операция BG051PO001-1.1.09 “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”

На основание чл. 14, ал. (8), т. 4 от ПМС № 121/ 31.05.2007 г., са утвърдени изменения във Формуляра за електронно кан ...

26.03.2012Подписване на договори по схема BG161PO001/1.1-09/2010 по ОПРР

На 28.03.2012 г., (сряда), от 13 ч. в сградата на МРРБ в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоуст ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.