Новини

18.05.2015Висшият съдебен съвет отново отвори врати за граждани

Висшият съдебен съвет (ВСС) за трети път отвори врати за граждани. Над 100 души, сред които ученици и студенти, днес им ...

11.05.2015Информационни дни за представяне на схема "Независим живот"

Във връзка със стартирането на схема „Независим живот" по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване ...

08.05.2015ОТВОРЕНА Е ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОДОБРЕНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и ...

05.05.2015ПУБЛИКУВАНИ СА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФРР, ЕСФ, КФ И ЕФМДР ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

На портала за обществени консултации www.strategy.bg е публикуван проект на Постановление за изменение и допълнение ...

04.05.2015Конкурс за любителско видео по ОПРЧР 2014-2020

Конкурс за любителско видео "Посоката избираш ти, възможностите даваме ние" по ОПРЧР 2014-2020 Да с ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.