Новини

02.04.2012Стартира схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 “Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” по ОПРЧР

Министерство на образованието, младежта и науката, в качеството си на Договарящ орган по приоритетни оси 3 и 4 на Опер ...

02.04.2012ОПАК ще финансира електронния достъп до решенията и мотивите на съдилищата

Стартира информационна кампания за новата процедура за кандидатстване Да се залагат реалистични бюджети и ...

02.04.2012УО на ОП „Транспорт” ще представи проектите в Северозападния регион финансирани по програмата

Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт" организира форум на тема „Проекти финансирани по ОП „Транс ...

02.04.2012Покана за участие в информационна среща по проект № BG161РО003–4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПРКБИ

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Ви кани на информационна среща по про ...

30.03.2012Министър Томислав Дончев се срещна с европейския комисар за заетост, социални въпроси и социално приобщаване Ласло Андор

  Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев се срещна с европейския комисар за заетост, социа ...

29.03.2012Предстои публично обсъждане на приоритетите на България и структурата на програмния период 2014 – 2020 г.

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев отправя покана за публично обсъждане на приоритетите на Бъ ...

28.03.2012Стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди"

Министерство на образованието, младежта и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователн ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.