Новини

17.04.2012Министър Томислав Дончев ще посети градовете Силистра и Русе

На 19 и 20 април 2012 г. министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще посети градовет ...

12.04.2012ОПАК предоставя 3 милиона лева за по-голяма прозрачност в съдебната система

Магистрати от цялата страна участваха в информационната кампания за новия конкурс за проекти по програмата Повече ...

10.04.2012ОБЩИНА РАКОВСКИ ЩЕ ПОДОБРИ ВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГРАДА С 56 МЛН. ЛВ. ОТ ОПОС

По проекта ще се изградят 147 км. ВиК мрежа и нова пречиствателна станция за отпадъчни води Министърът на околнат ...

06.04.2012Изменение на изисквания по схема BG051PO001-6.2.17 "Подкрепа за институционалното изграждане на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването"

Със Заповед № РД01-348 от 05.04.2012 г. на ръководителя на Договарящия орган са изменени Изискванията за кандидатстван ...

06.04.2012Министър Дончев ще бъде на работни посещения в Благоевград, Дупница и Сопот

На 9 април (понеделник), министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще посети Благоевград. Там, от 10 ...

06.04.2012Системите за управление и контрол на ОПАК функционират ефективно

В УО на ОПАК бе получен окончателен одитен доклад от извършения от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.