Новини

19.04.2012ДФЗ приключи в срок обработката на всички подадени заявления по Mярка 114 от ПРСР

Mярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" беше отворена за първи път през 2 ...

19.04.2012Три милиона лева за избягване на дублиращи се функции в държавната администрация

Общо три милиона лева могат да бъдат предоставени по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) за по ...

18.04.2012Очаквано висок интерес към новите процедури по ОПАК

Изтече крайният срок за получаване на проектни предложения по две процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ - по ...

18.04.2012Стратира схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”

Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образовател ...

17.04.2012МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ПОДПИСА ДОГОВОР С ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК МРЕЖА

Стойността му е 31 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда" Министърът на околната среда и ...

17.04.2012Започва прием по Мярка 121 с бюджет над 74 млн. евро

Приемът е открит за кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по Мярка 112 „Създаване на стоп ...

17.04.2012Стартира схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”

Министерство на образованието, младежта и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.