Новини

21.04.2012Стартира процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.05 „Съпричастност"

Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.05 „Съпричастност" по при ...

21.04.2012Проект на Насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ - Компонент 2 по ОПРЧР

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за раз ...

20.04.2012КАРСТЕН РАСМУСЕН: „УБЕДЕН СЪМ, ЧЕ В СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ ЩЕ ВИДИМ РУСЕ КАТО ПО-АТРАКТИВЕН ГРАД”

Усетихме амбицията за работа по европроектите, които в момента се реализират на територията на общината, заяви в Русе ...

20.04.2012Министър Томислав Дончев дискутира новата Кохезионна политика с обществеността в Силистра

На 19.04.2012 г. в Силистра се проведе официална среща с министъра по управление на средствата от Европейския съюз Том ...

20.04.2012Eleven и LAUNCHub ще управляват сийд фондовете по инициативата JEREMIE

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) избра Eleven и LAUNCHub да управляват финансовия инструмент за подкрепа на предп ...

20.04.2012КАРСТЕН РАСМУСЕН - ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛА ЗА БЪЛГАРИЯ В ГД „РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА" НА ЕК: МНОГО Е СВЕТЛО И УЮТНО ПРИ ВАС

Офисът на Областния информационен център бе първият обект, който Карстен Расмусен посети в Шумен по време на своята ра ...

20.04.2012ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ НА ВИЗИТА В РАЗГРАД

На 19 април 2012 г. разградска област бе посетена от представители на Европейската комисия и Управляващи органи на опе ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.