Новини

04.06.2012Изменено е Ръководството за Бенефициента по процедура BG051PO001-1.1.07 „Вземи живота си в свои ръце" по ОПРЧР

На 01.06.2012 г. са утвърдени изменения и допълнения към Ръководството за Бенефициента за изпълнение на проекти и прил ...

01.06.2012Фонд "Земеделие" одобри нови проекти за селски туризъм и микропредприятия

Нови 26 проекта, за близо 8 млн. лева, одобри днес Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) на ДФ „Зем ...

01.06.2012На вниманието на кандидатстващите по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”

Утвърдени са изменения в Приложение Б1 "Бюджет на проекта" към Насоките за кандидатстване. Измененията са: 1 ...

01.06.20125 НОВИ СХЕМИ ЗА НАД 150 МЛН. ЛВ. В ПОДКРЕПА НА ЗАЕТОСТТА И БИЗНЕСА ЩЕ СТАРТИРА ОПРЧР

Общо 19 схеми, 7 от които изцяло нови, разгледа Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките р ...

31.05.2012На 5 юни ще се проведе Международна конференция на тема „Използване на средствата от ЕС: национални приоритети. Опитът на Полша”

На 5 юни 2012 г. от 09:30 ч. в аула „Максима" на Университета за национално и световно стопанство ще се проведе Ме ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.