Новини

08.06.2012Представители на Европейската комисия се срещнаха с екипа на Областен информационен център – Велико Търново

От важно значение е, все повече хора в България да се информират относно възможностите за финансиране на проекти със с ...

07.06.2012Обществен дебат за възможности за младите хора в рамките на ЕСФ 2014 - 2020 с участието на Коос Ришел, министрите Томислав Дончев и Тотю Младенов

„Повече възможности за младите хора - ролята на Европейския социален фонд в следващия програмен период 2014 - 2020" ...

07.06.2012Седемдесет експерти от администрацията преминаха обучение

Над 70 експерти от държавната администрация участваха днес в обучение за управление на проекти по ОПАК. Те са представ ...

04.06.2012Започва прием на проекти по ПРСР за информационни центрове и консултантски услуги

От 25 юни до 31 август областните структури на ДФ „Земеделие" ще приемат документи по мярка 114 „Използване на ко ...

04.06.2012Модернизират 37 земеделски стопанства с 8.3 млн.лева по ПРСР

Субсидиите са за проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на сел ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.