Новини

05.07.2012Фонд „Земеделие” финансира проект за нарязване на риболовен кораб за скрап

Близо 110 000 лв. получи бенефициент по Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" ...

04.07.2012Покана за тръжна процедура - Междинна оценка на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ 2007-2013, управлявани от Република България

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество" към Министерството на регионалното развитие и благоустро ...

04.07.2012Оперативна програма „Техническа помощ“ по български и по румънски

София, 3 юли 2012 г.: г-жа Ливия Чирита, директор на Дирекция за Техническа помощ в Министерство по Европейските въпро ...

02.07.2012На еднодневно посещение в България беше министърът по европейските въпроси на Румъния Леонард Орбан

Двамата министри обсъдиха оптимизирането на контрола в управлението на оперативните програми, системата за предварител ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.