Новини

16.06.2015Проект на Изисквания за кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

Във връзка с бедствията от периода 31 юли - 4 август 2014 г. е публикуван проект на Изисквания за кандидатстване по схе ...

12.06.2015КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ ПО ПРОГРАМА БГ07 "ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ" ПО ФМ НА ЕИП И НФМ 2009 - 2014 Г.

Министерството на здравеопазването обявява конкурс за избор на външни експерти за оценка на проектни предложения по ...

09.06.2015ОПАК заяви нови 4,3 млн. лв. за възстановяване от ЕК

Вече са изплатени 83,3% от целия бюджет на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), или над 283, ...

05.06.2015ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

На 04.06.2015 г., на основание чл.13, ал.4 от ПМС № 107/10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Р ...

01.06.2015ПРОВЕЖДАНЕ НА ШЕСТНАДЕСЕТОТО ОФИЦИАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ"

В Гранитна зала в сградата на Министерския съвет на 12.06.2015 г. от 13:00 часа ще се проведе Шестнадесетото официал ...

29.05.2015КОМИТЕТЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ УТВЪРДИ ОСЕМ ОПЕРАЦИИ, КОИТО ЩЕ СТАРТИРАТ ДО КРАЯ НА 2015 ГОДИНА

На второто заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" ...

28.05.2015На 28.05.2015 г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“

На 28.05.2015 г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проекти с един краен сро ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.