Новини

23.08.2012Втора промяна на Индикативна годишна работна програма за 2012 г. на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на ...

20.08.2012Модернизират още 84 стопанства с европари

Държавен фонд „Земеделие" отпуска 17 576 787 лв. по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" от ...

16.08.2012Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG051PO001-7.0.07 "Без граници - Компонент 1" - Фаза 2 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Поради допусната явна техническа грешка, Договарящият орган публикува изменени Насоки за кандидатстване по процедура B ...

16.08.2012Стартира обществена дискусия на програмното предложение в област "Културно наследство и съвременно изкуство" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

В рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. страните-донори: Исландия, Кн ...

14.08.2012Общините развиват туризъм и облагородяват горите с още 2,94 млн. лв. от ПРСР

Държавен фонд „Земеделие" одобри 11 предложения по мерки 313 "Насърчаване на туристическите дейности" и ...

14.08.2012Как да изглежда новата оперативна програма за развитие на човешките ресурси до 2020 г. се обсъди на първото заседание на тематичната работна група

Първото заседание на тематичната работна група за разработване на оперативната програма за развитие на човешките ресур ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.