Новини

30.08.2012Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу ще посети България на 31 август 2012 г.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу ще бъде на официално посещение в България на 31 август 2012 г ...

29.08.2012Предварително обявление за търг за подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството организира процедура за възлагане на договор за услуга (межд ...

27.08.2012Близо 254 млн. лв. се предвижда да бъдат договорените средства по ОПАК до края на август

Над 9,2 млн. лв. са разплатени към бенефициенти по Оперативна програма "Административен капацитет" за послед ...

27.08.2012Утвърдени изменения и допълнения към Ръководството за Бенефициента по процедура BG051PO001 – 7.0.02 „Без Граници – Компонент 2” – фаза 1 на ОПРЧР

На 23.08.2012 г. Ръководителят на УО на ОП РЧР утвърди изменения и допълнения към Ръководството за Бенефициента за изп ...

24.08.2012Публикуван е Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” по ОПРЧР

На 23 август 2012 г. е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по открита процедура за подбор на проекти BG051PO ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.