Новини

11.09.2012ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ

На 14.09.2012 г. в гр. Белоградчик ще се проведе заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансг ...

11.09.2012Във връзка с публикации за потенциална загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР) фонд „Земеделие” предоставя следната информация:

Към момента по ПРСР са договорени 1 млрд. 514 млн. евро субсидии по договорите с източник Европейския фонд за развитие ...

11.09.2012Офисът на финансовия механизъм избра за оператор на Фонда за неправителствени организации по Финансовия механизъм на ЕИП - Институт „Отворено общество“

След приключила процедура по набирания на заявления за интерес за функциите на програмен оператор на Фонда за неправит ...

05.09.2012Над 12 млн. лв. са одобрени по ОПАК за повишаване капацитета на общините в България

По ОПАК бяха одобрени ударно за финансиране проекти за укрепване на капацитета на местно ниво и инвестиция в квалифика ...

31.08.2012Утвърдени промени в бюджета по схема BG051PO001-1.1.12 "Първа работа" на ОПРЧР

На 31.08.2012 г. са публикувани изменения и допълнения в приложение Б1 "Бюджет на проекта" към изискванията ...

31.08.2012Консултация за бъдещето на Европа: остават само 10 дни!

Според обявените днес най-нови данни, над 8404 граждани на ЕС вече са изразили мнение по въпроса за бъдещето на Европа ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.