Новини

20.09.2012В Кърджали ще се проведе икономически форум възможностите за финансиране на проекти по оперативните програми

На 21 септември (петък) министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще посети Кърджали по покана на о ...

19.09.2012Публикувана е покана за кандидатстване по тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с участие на гражданското общество” и тематичен фонд „Фонд за партньорства и експертна помощ”

Швейцарският междинен орган по тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с участие на гражданското общество" и те ...

19.09.2012Над 48 млн. лв. по ОПАК за подобряване на човешките ресурси в администрацията

Само за четвъртото тримесечие на тази година по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) ще бъдат и ...

18.09.2012Стартира процедура за подбор на проекти BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”

На 18.09.2012 г. Агенция по заетостта в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Р ...

18.09.2012ОПАК предоставя 20 млн. лева на централните и областните администрации

Нови 20 млн. лева се предоставят по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), за повишаване на квал ...

18.09.2012М. Димитрова-Бийчър: Вече няма да могат да се удължават сроковете за изпълнение на проекти по ОПАК

Програмата предоставя 2,5 милиона лева за модернизиране на МВР В проектните предложения да се залагат реалистични ...

17.09.2012„ДА БРОИМ ИЗМИНАЛОТО ВРЕМЕ НЕ В КАЛЕНДАРНИ, А В УЧЕБНИ ГОДИНИ“

С тези думи министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев откри новата учебна година в две училища в Га ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.