Новини

25.09.2012Строят центрове за социални услуги с над 15 млн. лева от Програмата за развитие на селските райони

Субсидии в размер на 15 288 900 лв. одобри Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) във фонд „Земедели ...

24.09.2012Младшите съдии и прокурори вече ще се обучават 9 вместо 6 месеца. Новите учебни програми са разработени с пари по ОПАК

Европейският социален фонд предоставя достатъчно средства за реформа в съдебната система, но за целта са нужни повече ...

21.09.2012ОПАК инвестира в укрепване на капацитета на разследващите полицаи

Един милион лева ще бъдат предоставени по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) за укрепван ...

20.09.2012Оперативна програма „Техническа помощ" популяризира добрите практики по Оперативните програми

Малко над 1 900 000 лв. по Оперативна програма „Техническа помощ" ще бъдат предоставени за информиране на широкат ...

20.09.2012Разглеждат скоростно проектите на млади фермери по ПРСР

Общо 1 479 заявления на стойност 72 315 705 лв. постъпиха в ДФ „Земеделие" по време на обявения от 20 август до 1 ...

20.09.2012Фонд „Земеделие” плати близо 1 млн. лева на проекти по оперативна програма „Рибарство”

Субсидиите са за четири проекта по мерки 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата", 2.6. „Инвестиции в прер ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.