Новини

04.10.2012ОП „Конкурентоспособност“ представя възможностите за кандидатстване по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 организира информацио ...

04.10.2012Възможност за назначаване сътрудници по управление на европейски проекти и програми

Правителството на България прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския Съвет, с к ...

04.10.2012Две български снимки са сред победителите във фотоконкурса "Европа в твоя регион"

Двама българи - Симеон Митков и Боян Иванов, са сред победителите във фотоконкурса на Европейската комисия "Европ ...

02.10.2012Подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява международна тръжна процедура по възлагане на догово ...

02.10.2012Започва прием на проекти за възстановяване на горския потенциал, залесяване и превантивни дейности

От 16 октомври до 16 ноември тази година областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие" приемат заявления по ме ...

26.09.20125-19 октомври – информационна кампания за новите процедури по ОПАК

На 5 октомври стартира информационната кампания по повод двете нови процедури за кандидатстване по ОПАК за централните ...

25.09.2012Важно за кандидатите по схема BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” по ОПРЧР

Утвърдени са изменения в Бюджета на проекта (Приложение Б1) на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г. ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.