Новини

25.06.2015Он-лайн проучване за последваща оценка на СКФ 2007-2013

Целта на проучването е да събере информация за мнението на различни заинтересовани групи, в това число Управляващи о ...

18.06.2015ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ОТКРИ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МОН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ В РУСЕ

 „Научните изследвания ще подпомогнат развитието на страната ни". Това заяви  заместник-министърът на образованиет ...

18.06.2015Нов адрес за кореспонденция с УО на ОПАК

Уважаеми бенефициенти на ОПАК, Съгласно прието от правителството Постановление за изменение и допълнение на Устройст ...

17.06.2015ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ НА WWW.STRATEGY.BG

На портала за обществени консултации на адрес http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=17 ...

17.06.2015Стартира информационна кампания на МОН по представяне на възможности за финансиране по новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Министерство на образованието и науката стартира информационна кампания в шест града в страната за представяне на новит ...

16.06.2015ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ „ОКОЛНА СРЕДА“ И „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

Над 6 и половина млрд.лв. е ресурсът, с който страната ни ще разполага по линия на двете програми през периода 2014- ...

16.06.2015Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на подбор на проекти BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на ч ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.